Blackview User Forum

 
nieve0110
Topic Author
Posts: 1
Joined: Thu Apr 14, 2016 2:48 am

only shows the blackview logo

Thu Apr 14, 2016 3:00 am

I bought the phone 2 days ago and already I have a big problem. I'm going to explain it.
I leave the phone the phone in the bedtable, and suddenly the screen turned on, but with black background.
The phone doesn't work, so I extract the battery and put it again. Then I turn on the phone, shows the backview logo, and later shows the same black background, and doesn't work.
I don't know what to do, because I don't found how to do a hard reset.
Please I need a solution because I'm uncommunicated.

Thank you in advance.
 
blackview_admin
Posts: 6454
Joined: Mon Aug 17, 2015 3:30 am
Contact:

Re: only shows the blackview logo

Fri Apr 22, 2016 7:42 am

Hi ,

could you help to provide us a video or some clear pictures for us to know more about the problem ?

Best regards,
Admin
 
Vaobongnen
Posts: 1
Joined: Thu Apr 28, 2016 7:11 pm

tin chuyen nhuong

Wed May 04, 2016 10:14 pm

Tại hạ tình cờ đi ngang qua chốn này! Thấy các vị huynh đệ cùng các tỉ muội xôn xao bàn tán bèn mạn phép ghé vào cho thỏa lòng soi mói. Giật mình, kinh ngạc khi thấy lời nói của các vị vô cùng sắc bén, ngữ ngôn truyền cảm, thiết nghĩ Độc Cô Cầu Bại ngày xưa có đội mồ sống dậy cũng thêm phần nể sợ. Nay xuất hiện thêm nhiều anh hùng bàn phím như thế này cũng khiến cho tại hạ mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều điều. Nếu các vị huynh đệ đây không cảm thấy phiền nhiễu thì với một cú Click chuột chúng ta hãy kết nghĩa bàn thờ, à không bàn đào! Ngày hôm nay được gặp các vị huynh đệ, các vị tỉ muội ở đây cũng là phước phần cho tại hạ. Xin nhận của tại hạ một like gọi là để kết nghĩa thâm giao!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest